OSOBNA ZAŠTITA ZA GLAVU - KLASA 3

Komplet za “klasu 3 zapaljive tekućine” sadržava: jaknu, hlače, cipele, zaštitne naočale i zaštitne rukavice.

Komplet zaštita glave za “klasu 3 zapaljive tekućine” sadržava: sredstva za zaštitu dišnih puteva, zaštitu glave i zaštitu sluha.  Zaštita očiju je sadržana u osnovnom kompletu PK K3.

Komplet sadrži:

  1. Maska od silikona za jedan filtar
  2. Filtar za masku
  3. Zaštitna kaciga, posebno dizajnirana za vrhunsku udobnost s ventilacijom
  4. Čepići za uši EARLINE s vezicom poliuretan (1 par)

Za detaljniju zaštitu tijela sukladno ADR-u preporuča se komplet PK K3.

From 1.043,00 kn

zapaljive tekućine

FAQ: Pojmom klase 3 obuhvaćene su tvari i predmeti koji sadrže tvari i koje : – su tekućine sukladne objašnjenju pojma „tekućine“ u ADR-u; – imaju tlak para na 50 °C koji nije iznad 300 kPa (3 bar), i nisu potpuno plinovite na 20 °C i pri uobičajenome tlaku od 101,3 kPa; i – imaju plamište na 60 °C ili .manje

razine zaštite filter:

• A = Organski plinovi i isparavanja

• AX = Organski plinovi i isparavanja ( točka vrelišta <65 ° C)

• B = Anorganski plinovi i isparavanja

• E = Kiseli plinovi i isparavanja

• K = Amonijak i derivati

• P = Čestice prašine

• R = Za višestruku uporabu

120,00 kn
: EN 143:2000/A1:2006 , EN 14387:2004 + A1:2008
56,00 kn
EN 397